ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

I. Страни, предмет и обхват на Общите условия

1. Настоящите Общи условия са правно обвързващ договор между Вас и „Пилот Медия“ ЕООД, по силата на който договор Вие получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и „Пилот Медия“ ЕООД. Чрез достъпа до интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с която и да е от разпоредбите по-долу, моля, не използвайте сайта на „Пилот Медия“ ЕООД.

2. Настоящите Общи условия се отнасят към Потребителите на „Пилот Медия“ ЕООД, които осъществяват достъпа до интернет страниците сайта на „Пилот Медия“ ЕООД.

II. Дефиниции

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“Сайтът” - www.pilot.bg, собственост на „Пилот Медия“ ЕООД. 

“Потребител” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на „Пилот Медия“ ЕООД.

“Услуга/и” на „Пилот Медия“ ЕООД включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни;

– радио функционалност;

– създаване на потребителски профили посредством регистрация в някой в сайта на „Пилот Медия“ ЕООД, когато такава регистрация се изисква с оглед ползване на някоя от функционалностите в сайта;

– получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

“Партньор” е всяко лице, с което „Пилот Медия“ се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

“Недобросъвестно поведение” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с общоприетите в етични норми, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

“Директен маркетинг” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. Интелектуална собственост

1. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а използването им без изричното предварително писмено съгласие на „Пилот Медия“ ЕООД представлява противоправно поведение и поражда гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. „Пилот Медия“ ЕООД дава разрешението си заглавия на материали или части от материали, публикувани на сайта, да бъдат препубликувани на други сайтове при условие, че по ясен начин се посочва като източник „Пилот Медия“ ЕООД и се интегрира електронна препратка към него. Начинът на позициониране и функциониране на електронната препратка следва да не въвежда трети лица – потребители в заблуждение по отношение на „Пилот Медия“ ЕООД, да не ограничава тези потребители във фреймове и да не обвързва тези потребители с чужд на „Пилот Медия“ ЕООД интерфейс. Съдържанието, цитирано чрез RSS канал не може да бъде изменяно по какъвто и да е начин. „Пилот Медия“ ЕООД има право по всяко време без предизвестие и без да дължи обезщетение за вреди да преустанови достъпа до съответното съдържание, предоставяно чрез RSS канала.

IV. Отстъпване на права от страна на Потребителя

1. С акта на зареждане на потребителско съдържание, (чрез натискането на бутона „Изпращане”, или друг бутон с аналогично значение при съответната форма за зареждане) съдържащо обекти на авторско право, наричано по-долу “Произведението” или “Произведенията” Потребителят предоставя на  „Пилот Медия“ ЕООД  разрешение да използва Произведенията, заредени от него, в рамките на обичайната дейност на „Пилот Медия“ ЕООД, а именно – да интегрира Произведенията, по своя преценка и по всички технически възможни начини, в съдържанието на създадените от „Пилот Медия“ ЕООД и разпространявани пред неограничен кръг от лица медии.

2. Предоставеното от Потребителя разрешение по т. 1 обхваща и правото на „Пилот Медия“ ЕООД, по своя преценка, да не посочва името на Потребителя в качеството му на автор на съответното Произведение.

3. Предоставеното от Потребителя разрешение по т. 1 е за максимално допустимия срок, определен в Закона за авторското право и сродните му права и за територията на целия свят.

4. Разпоредбите на настоящите Общи условия относно отстъпването на правата върху публикуваните от Потребителя материали остават в сила и след прекратяване на регистрацията на потребител.

5. Потребителят се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на правата съгласно настоящия раздел не му се дължи възнаграждение.

С натискане на бутона „Изпращане”, или на друг аналогичен бутон, чието натискане резултира в зареждане на съдържание в сайт, Потребителят декларира и гарантира, че:

1. е единствен автор на предоставения от него материал или е получил от всички правоносители върху материала съгласие за публикуване на материала на сайта съгласно настоящите Общи условия, като ги е уведомил и е получил тяхното съгласие за отстъпване в полза на „Пилот Медия“ ЕООД на всички права на използване. Потребителят се задължава да посочва автора на материалите и носителите на авторски и сродни права върху обекти, включени в материалите, като се съгласява че преценката за посочване на автора/носителя на сродното право е на „Пилот Медия“ ЕООД;

2. поема цялата отговорност за съдържанието на публикуваното;

3. съдържанието на материала не нарушава настоящите Общи условия, действащото законодателство или права и интереси на трети лица;

V. Правила за използването на форумите

1. Потребителите на сайтовете на Спортал БГ АД имат право:

1.1. да публикуват мнения, свързани с материалите в изданията на “Спортал.БГ” АД;

1.2. да отговарят на вече публикувани мнения по темата на статия;

1.3. да добавят връзки към други сайтове, свързани с темата на статията;

1. 3.„Пилот Медия“ ЕООД  има право да скрива или изтрива мнения, когато те съдържат:

2.1. спам или непоискани търговски съобщения;

2.2. мнения, които не са по темата на материала, който коментират;

2.3. нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа;

2.4. призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие;

2.5. обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, вкл. към други участници във форума;

2.6. порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права;

2.7. лични данни според Закона за защита на личните данни;

2.8. съдържание изцяло на чужд език.

Потребители, които системно публикуват някое от горните типове съдържание, могат да загубят временно или постоянно правото си за публикуване на мнения.

„Пилот Медия“ ЕООД си запазва правото да отстранява вече съществуващи или новосъздадени потребителски профили, за които има съмнения че принадлежат на вече санкционирани Потребители.

3. „Пилот Медия“ ЕООД няма право:

3.1. да променя текст в коментарите;

3.2. да скрива или изтрива мнения или части от коментарите, ако те не съдържат никое от изброените в т. 3 типове съдържание;

VI. Ограничаване на отговорността

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели. „Пилот Медия“ ЕООД прави всичко възможно за да поддържа информацията на своите сайтове вярна, точна и актуална, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Пилот Медия“ ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Пилот Медия“ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от недобросъвестно поведение на трети лица.

„Пилот Медия“ ЕООД не носи отговорност за настъпили вреди от публикуваното от потребител съдържание на сайта. Потребителят е длъжен да обезщетява „Пилот Медия“ ЕООД във връзка с  всякакви претенции, предявени  по съдебен или извънсъдебен ред, от трети лица, от автори и/или носители на сродни права върху материали, публикувани от потребителя на сайта и ще удовлетворява изцяло и за своя сметка евентуално предявени към „Пилот Медия“ ЕООД претенции, „Пилот Медия“ ЕООД  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта си.

„Пилот Медия“ ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайта.

„Пилот Медия“ ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VII. Защита на личните данни

„Пилот Медия“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и българския Закон за защита на личните данни.

„Пилот Медия“ ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в съответния формуляр, обозначен като „Настройки“ и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

„Пилот Медия“ ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на своя и/или на своите Партньори директен маркетинг.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Пилот Медия“ ЕООД на следния адрес или email за контакти: office@pilot.bg.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, или в Общите условия за ползване на сайта.

VIII. Услуги, изискващи регистрация

„Пилот Медия“ ЕООД си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. При заявяване ползването на такива услуги, „Пилот Медия“ ЕООД може да изисква от Потребителите да приемат допълнителни договорни условия, които се прилагат в отношенията между страните заедно с настоящите Общи условия.

Потребителите имат възможност да получат безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако създат свой индивидуален потребителски профил.

В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия.

„Пилот Медия“ ЕООД си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на действащо законодателство на територията на Република България или ЕС.

„Пилот Медия“ ЕООД си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

IX. Правила при прекратяване на регистрация

1. В случай, че Потребителят желае да прекрати своята регистрация в сайта, той има право изирично, чрез подаване на съответното електронно заявление, да поиска цялото заредено от него към съответния момент съдържание да бъде незабавно скрито, с което това съдържание да престане да бъде видимо за останалите потребители на сайта и за каквито и да е трети лица, имащи достъп до сайта.

2. „Пилот Медия“ ЕООД се задължава своевременно да изпълни указанията на потребителя по т. 1, дадени чрез надлежното електронно заявление.

3. В случая по предходните т. 1 и т. 2. „Пилот Медия“ ЕООД има право да продължи, в рамките на законоустановения срок и при условията на раздел IV да използва Произведенията, които е използвала за илюстриране на съдържание, различно от съдържанието, заредено от потребителя.

X. Изменения на Общите условия

„Пилот Медия“ ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са утвърдени от Управителя на „Пилот Медия“ ЕООД и влизат в сила считано от 01.02.2023 г.